flickr-Cesar I. Martins-7842263406.jpg LanternasThumbnailsLanternas e mais lanternasLanternasThumbnailsLanternas e mais lanternasLanternasThumbnailsLanternas e mais lanternasLanternasThumbnailsLanternas e mais lanternasLanternasThumbnailsLanternas e mais lanternasLanternasThumbnailsLanternas e mais lanternasLanternasThumbnailsLanternas e mais lanternas
Kasuga Taisha Shrine
Nara Park
Nara / Japan