• Templo Sensoji Templo Sensoji
 • Pagoda no templo Sensoji Pagoda no templo Sensoji
 • Lagoa no templo Kinkaku-ji / lake Lagoa no templo Kinkaku-ji / lake
 • Ryoanji temple Ryoanji temple
 • Buda preso em Ryoanji / Buda locked at Ryoanji temple Buda preso em Ryoanji / Buda locked at Ryoanji temple
 • Ryoanji temple Ryoanji temple
 • Temple Kinkaku-ji / The gold temple Temple Kinkaku-ji / The gold temple
 • Ryoanji temple Ryoanji temple
 • Ryoanji map temple Ryoanji map temple
 • Lagoa no templo Kinkaku-ji / lake Lagoa no templo Kinkaku-ji / lake
 • Templo Kinkaku-ji / The gold temple Templo Kinkaku-ji / The gold temple
 • Templo Kinkaku-ji / The gold temple Templo Kinkaku-ji / The gold temple