• Lagoa no templo Kinkaku-ji / lake Lagoa no templo Kinkaku-ji / lake
  • Templo Kinkaku-ji / The gold temple Templo Kinkaku-ji / The gold temple